ร้านขอสงวนสิทธิ์ ผู้จัดและผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้ามาในร้านและในห้องสัมมนาได้

 
AVAILABLE